Kto je Response s. r. o.

Spoločnosť Response s. r. o. sa od roku 1998 zameriava na poskytovanie profesionálnych služieb pre klientov prostredníctvom kvalitnej výučby anglického jazyka. Prispôsobuje sa individuálnym požiadavkám klientov a v prípade záujmu zabezpečuje kontrolu výsledkov výučby.

Poslanie spoločnosti

Rešpektujúc zákonitosti procesu osvojovania si cudzieho jazyka, je cieľom spoločnosti pomôcť klientom pri získavaní jazykových vedomostí a zručností, ktoré ich pripravia na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku so zahraničnými partnermi a priateľmi.