JAZYKOVÉ KURZY

výučba anglického jazyka sa v spoločnosti Response s.r.o. realizuje s ohľadom na komunikatívne potreby klientov, a s ohľadom na aktuálny stupeň ich jazykových vedomostí a zručností;

výučbu odborne garantuje konateľka spoločnosti Response s.r.o., lektorka s dosiahnutým vzdelaním „PaedDr.“, „PhD.“ filologického smeru a s dlhoročnými skúsenosťami s cudzojazyčnou výučbou na gymnaziálnej (5 rokov) a univerzitnej úrovni (11 rokov);

výučbu v jazykových kurzoch zabezpečujú kvalifikované lektorky – absolventky učiteľského smeru v odbore anglický jazyk a literatúra s didaktikou, alebo študentky 4. a 5. ročníka univerzitného štúdia v uvedenom odbore s pedagogickými skúsenosťami;

okrem kurzov všeobecnej angličtiny pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých študentov všetkých vekových kategórií, spoločnosť Response s.r.o. ponúka aj kurzy obchodnej angličtiny, kurzy angličtiny pre lekárov, manažérov, advokátov, auditorov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, ako aj prípravné kurzy na maturitnú skúšku z anglického jazyka a kurzy slovenského jazyka pre cudzincov;

intenzita, miesto a čas realizácie jazykového kurzu sú stanovené individuálne podľa nárokov a potrieb klientov;

možnosť odhlásenia alebo presunu výučby bez penalizácie;

v prípade skupín spoločnosť Response s.r.o. ponúka cenové zľavy.


Kurzy na pomoc žiakom a študentom

individuálne kurzy pre tých školákov, ktorí dostatočne nenapredujú v anglickom jazyku so svojimi spolužiakmi v škole a potrebujú zopakovať základy gramatiky, slovnej zásoby a precvičiť základné komunikatívne zručnosti;

individuálne kurzy pre tých školákov, ktorým obsah a rozsah učiva preberaný v škole nestačí a chcú rýchlejšie napredovať a rozvíjať svoje jazykové kompetencie;

konverzačné kurzy so zahraničnými lektormi.


Firemné kurzy

výučba zameraná predovšetkým na základné oblasti firemnej komunikácie a rozvoj prezentačných zručností v anglickom jazyku s cieľom dobre prezentovať seba a svoju firmu, ako aj úspešne komunikovať s obchodnými partnermi, či budúcimi investormi;

pri rôznom stupni pokročilosti uchádzačov spoločnosť Response s.r.o. zabezpečuje vstupné testovanie s cieľom stanoviť úroveň ich jazykových vedomostí a vytvoriť homogénne skupiny študentov;

v prípade záujmu vedenia firiem, spoločnosť Response s.r.o. zabezpečuje systém kontroly - priebežné testovanie vedomostí v trojmesačných intervaloch a vyhodnotenie dosiahnutého pokroku.

konverzačné kurzy so zahraničnými lektormi.